Zajęcia projektowe z biologii i geografii dla uczniów gimnazjum


Podczas zajęć tych uczniowie mieli możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych.

Na zajęciach z biologii uczniowie prowadzili najczęściej obserwacje mikroskopowe gotowych preparatów, a także tych samodzielnie wykonanych.

Ciekawa formą zajęć były doświadczenia laboratoryjne przeprowadzone dzięki uprzejmości pani kierownik oraz pracowników laboratorium w Zakładzie Produkcji Wody w Letnikach.

W zajęciach tych uczestniczyła grupa 10 uczniów z kl.IIIB, który badali właściwości fizyko- chemiczne wody. Podczas zajęć geograficznych uczniowie wykorzystywali swoje umiejętności pracy z mapą i kompasem również w terenie. Dwie grupy gimnazjalistów (tj. kl. IIa,c i IIIb oraz Ia,b) uczestniczyli w zajęciach terenowych w Parku Miejskim "Bażantarnia" w Elblągu.

D. Dymek
Zajęcia z chemii dla uczniów gimnazjum


Zajęcia z chemii stanowią ciekawą propozycję dydaktyczną. Uczniowie zainteresowani chemią, rozwijaniem swoich uzdolnień badawczych, ciekawych świata, pragnących działać na rzecz ochrony środowiska mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy i okazję do zaspakajania ambicji i aspiracji naukowych.

Podczas zajęć próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania czy to prawda, że chemia żywi, leczy, ubiera i truje? Uczniowie dokładnie planowali eksperymenty, przewidywali ich przebieg, notowali obserwacje, wyciągali wnioski, rozwijali zdolności logicznego myślenia podczas rozwiązywania problemów.

Niewątpliwie najbardziej lubianą częścią zajęć było samodzielne przeprowadzanie eksperymentów chemicznych z pomocą nauczyciela. Identyfikacja związków chemicznych na podstawie opisu i doświadczeń, zmiana barwy wskaźników w roztworach o różnym odczynie, produkcja mydła, przykłady procesów egzoenergetycznych, otrzymywanie baniek wodorowych, skaczące jajko, ryczący misiek, wulkan, zabawy cieczą nienewtonowską to doświadczenia szczególnie lubiane przez uczniów.

E. Zygadlińska
"Terapia ręki" w kl. I SP i zajęcia rewalidacyjne w kl. III SP


Uczniowie klasy I uczestniczyli w zajęciach "Terapii ręki", a uczniowie klasy III w zajęciach rewalidacyjnych. Podstawowym celem terapii było stymulowanie ogólnego rozwoju uczniów. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość usprawniania zaburzonych funkcji. Program był realizowany za pomocą różnych metod i technik, łączonych ze sobą tak, aby jak najskuteczniej i przy jak najmniejszych kosztach emocjonalnych dziecka osiągnąć zamierzone cele. Pomagały im w tym gry, układanki, zabawy i szereg ćwiczeń o zróżnicowanej trudności i atrakcyjności. Uczniowie malowali, rysowali, lepili z plasteliny oraz wycinali różne wzory tworząc ciekawe prace. Zajęciach dawały dzieciom wiele radości.

A. Goldfarb
Zajęcia z przyrody i matematyki w klasie III B SP


Grupa pasjonatów przyrody i matematyki z klasy III B pod kierunkiem p. Katarzyny Wiedeńskiej uczestniczyła w dodatkowych zajęciach matematyczno-przyrodniczych "Wiem, rozumiem, działam", realizowanych w ramach projektu "Także na Żuławach w każdym drzemie ukryty potencjał". Uczniowie spotykali się dwa razy w tygodniu, by poszerzać i pogłębiać wiadomości i umiejętności, rozwijać je poprzez twórcze myślenie i działanie. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, doświadczeniach oraz ćwiczeniach praktycznych. Na zajęciach w ramach edukacji matematycznej rozwiązywali: łamigłówki, zadania tekstowe różnymi sposobami, poszerzali swoje umiejętności oraz samodzielnie tworzyli gry dydaktyczne. Natomiast na zajęciach przyrodniczych poznawali świat przyrody poprzez bezpośredni kontakt i obserwacje przyrodnicze. Brali udział w zabawach badawczych i prowadzili doświadczenia. Celem tych spotkań było przybliżenie dzieciom świata przyrody, zapoznanie ze zjawiskami i zależnościami w przyrodzie, uświadomienie, że są jego częścią.. Zajęcia miały wyrobić w dziecku pewną ciekawość świata i pobudzić do samodzielnego, logicznego myślenia oraz przygotować do dalszej edukacji matematyczno – przyrodniczej.

Na zajęciach były wykorzystywane pomoce dydaktyczne zakupione ze środków pozyskanych w ramach projektu.

K. Wiedeńska
Zajęcia logopedyczne


Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej przejawiających trudności językowe. Podczas cotygodniowych spotkań pracujemy nad kształtowaniem prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi. Systematycznie doskonalimy wymowę już ukształtowaną. Usprawniamy technikę czytania i pisania, a także wdrażamy się do twórczej aktywności słownej. Staramy się powiększać zasób słownictwa.

Wioletta Pokora - logopeda
Zajęcia z informatyki w kl. V i VI


Miłośnicy komputerów oraz nowych technologii z klas V i VI Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach projektowych z informatyki prowadzonych przez p. Pawła Piekarta. Uczniowie zgłębiali wiedzę i rozwijali swoje umiejętności informatyczne, wykonując ciekawe ćwiczenia. Szczególnym zainteresowaniem uczestników projektu cieszył się OZOBOT - robot typu line follower (poruszający się wzdłuż linii), służący do nauki programowania. Oprócz tego, uczniowie z entuzjazmem wcielali się w rolę grafików komputerowych, tworząc przeróżne kompozycje i fotomontaże w programie Photoshop. Głównym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji informatycznych w innowacyjny i interesujący sposób oraz pokazanie uczniom, że zdobywanie wiedzy i umiejętności potrafi dostarczać sporo frajdy.

P. Piekart
Zajęcia z jęz. angielskiego w kl. VI i II gim


Głównym celem zajęć projektowych z jęz. angielskiego prowadzonych przez p. Pawła Piekarta jest doskonalenie umiejętności komunikowania się z drugą osobą w języku angielskim oraz umiejętność biegłego wyrażania siebie w tym języku. W trakcie zajęć kładziono szczególny nacisk na ogrywanie konwersacji, których tematem były cechy charakteru, rodzina, obowiązki domowe, zainteresowania, sprawy codzienne itp. Ponadto, uczniowie wykonywali ćwiczenia i grali w gry dydaktyczne, zwiększające zasób ich słownictwa oraz wsłuchiwali się w fragmenty prawdziwych audycji telewizyjnych z krajów anglojęzycznych.

P. Piekart
"Ekoludki poznaja owady"


Podczas wiosennych zajęć kółka matematyczno-przyrodniczego "Ekoludki" poznawały tajemnice życia owadów. Wykonały przepiękne lapbooki o mrówkach. Następnie odbyły się zajęcia terenowe. Z lupami, lornetkami, miarami i notesikami wyruszyli na poszukiwanie tajemniczego świata małych stworzeń.

Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą naszej okolicy poprzez obserwacje ptactwa, drobnych zwierząt, oglądanie tropów zwierząt, rozpoznawanie drzew, krzewów i roślin zielnych. Każdy uczeń stał się odkrywcą i tropicielem przyrody! Zajęcia wszystkim bardzo się podobały i na pewno zostaną powtórzone.

D. Goździejewska
Zajęcia z matematyki w klasie I


W trakcie zajęć z matematyki w klasie I uczniowie:
- nabywali pozytywne nastawienie do samodzielnego rozwiązywania zadań,
- rozwiązywali zdolności skupienia uwagi na zadaniach,
- kształtowali nawyki sprawdzania poprawności wykonywania zadań,
- wdrażali się do racjonalnego zachowania w grach i zabawach wymagających wysiłku intelektualnego.

D. Sprengel
Program "Mali Odkrywcy" kl. III c


Tematyka programu "Mali Odkrywcy" stanowiła uzupełnienie i poszerzenie treści z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej. Realizowane na zajęciach zagadnienia łączyły teorię z praktyką i dotyczyły najbliższego środowiska, a więc domu, szkoły, wsi, gminy oraz stopniowo rozszerzały się na treści dotyczące kraju. Spacery, wycieczki konkursy, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna, doświadczenia sprzyjały łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dawały dzieciom wiele radości i satysfakcji.

D. Barańska
Zajęcia z matematyki w klasach IV-VI


Głównym celem zajęć rozwijających z matematyki w kl. 4-6 jest rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, wyszukiwanie uczniów uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań oraz talentu.

Podczas zajęć uczniowie przyswajają pojęcia i umiejętności matematyczne znajdujące zastosowanie w sytuacjach praktycznych, rozwijają umiejętności i zainteresowania matematyczne poprzez realizację treści wykraczające poza program nauczania. Dzieci na zajęciach korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz form i metod aktywizujących ucznia np. gry i zabawy matematyczne, szarady, krzyżówki matematyczne, uczestnictwo w konkursach. Na zajęciach uczniowie zdobywają umiejętność dostrzegania związków między matematyką, a otaczającym światem.

L. Bulik
Zajęcia z przyrody


Na zajęciach "projektowych" z przyrody uczymy się posługiwać mikroskopem i in. przyrządami. Zaspakajamy ciekawość jak pulsuje życie w żywych tkankach roślin i zwierząt. Podziwiamy cud życia i uczymy się szacunku do życia.

Oprócz tego, uzbrojeni w lornetki, lupy i mapy wybieramy się na rajdy rowerowe (trasy ok. 20-sto kilometrowe) po najpiękniejszych zakątkach naszej okolicy, by odkrywać skarby przyrodnicze i kulturowe naszego regionu. Podziwiamy uroki krajobrazu żuławskiego, doskonale się przy tym bawiąc. Towarzyszy nam zawsze dobry humor i ciekawość odkrywania tego co było nam nieznane. Wspólne wyprawy rowerowe to sposób na wspaniałe spędzanie czasu wolnego.

T. Jakubowska
Zajęcia laboratoryjne w Zakładzie Produkcji Wody w Ząbrowie Letniki
w ramach projektu edukacyjnego "Także na Żuławach w każdym drzemie ukryty potencjał".


Dzięki uprzejmości pani Marty Fidzikowskiej kierowniczki laboratorium ZPW grupa 10 uczniów z klasy IIIB Gimnazjum pod opieką p. D. Dymek brała udział w ciekawych zajęciach laboratoryjnych podczas, których mogli samodzielnie zbadać parametry biologiczno - chemiczne wody użytkowanej w gminie Stare Pole.

Uczniowie zapoznali się z obsługą najnowszego sprzętu laboratoryjnego, liczyli kolonie bakterii E. coli oraz wykrywali ilość chlorków i żelaza w wodzie. Zajęcia z uczniami prowadził pracownik laboratorium, który przez kilka lat pracował również w młodzieżą w szkole. Podczas tak ciekawych zajęć młodzież poszerzyła w sposób nietypowy swoją wiedzę zakresu biologii i chemii.

D. Dymek
Zajęcia socjoterapeutyczne


Podstawowym celem zajęć socjoterapeutycznych jest odreagowanie emocjonalne oraz nabywanie nowych umiejętności w toku zajęć grupowych. Głównym zadaniem podczas spotkań jest stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej i bezpiecznej atmosfery. Podczas zajęć uczniowie uczą się rozumieć własne potrzeby, aktywizować się, koncentrować, odprężać, wypoczywać, redukować napięcie emocjonalne.

Podczas zajęć uczniowie wykonują różnorodne ćwiczenia, zadania, np. integracyjne, rozwijające umiejętności kontaktów interpersonalnych oraz wyrabiających prawidłowe postawy w określonych sytuacjach szkolnych. Dzieci podczas zajęć nawiązują ze sobą współpracę w grupie, podejmują rozmaite zadania, wchodzą w różnorodne role. Podczas zajęć uczniowie uczą się dostrzegać swoje mocne i słabe strony. Uczą się prawidłowo dokonywać oceny swojego zachowania oraz kolegów/ koleżanek. Wspólnie wykonują szereg ćwiczeń, które wyposażają ich w inną alternatywną postawę do tej, którą dotychczas prezentowali. Uczestnicy zajęć uczą się prawidłowo oceniać swoje zachowanie, dostrzegać swoje błędy i prawidłowo reagować w sytuacjach konfliktowych. Podczas zajęć uczestnicy mówią o uczuciach towarzyszących im w różnych sytuacjach, swoich sukcesach, poznają swoją wartość. Integrują się poprzez zabawy ruchowe, pantomimy, gry planszowe, prace plastyczne. Uczestnicy wykazują się dużą aktywnością, prezentują ogromną wiedzę w zakresie realizowanych zagadnień. Podczas zajęć uczą się wypracowywać umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, umiejętność współdziałania, uczucie empatii.

M. Szydłowska
Ekoludki bawiąc się poznają tajniki powietrza.


Przyroda kryje w sobie wiele tajemnic, zadziwia i prowokuje do pytań. Zabawy badawcze to forma zajęć, która umożliwia dzieciom uzyskanie odpowiedzi na nurtujące je pytania poprzez samodzielne działanie - wykonywanie prostych doświadczeń. Na ostatnich zajęciach kółka matematyczno-przyrodniczego "Ekoludki" poznawały tajniki powietrza. Poprzez różne eksperymenty szukały odpowiedzi na pytania: Czy powietrze jest wszędzie? Czy porusza przedmioty? Czy można go ścisnąć? Co dzieje się z ciepłym, a co zimnym powietrzem? Do czego jest ono potrzebne?

Mali badacze szukali dowodów na istnienie powietrza poprzez nadmuchiwanie balonów, łapanie powietrza do foliowych woreczków, wykonanie doświadczeń ze świecami. Wyciągali wnioski, że powietrze jest niewidoczne, bezbarwne i bez zapachu. Wykonując doświadczenia z balonami udowodnili, że powietrze waży. Poprzez zabawę dowiedzieli się co to jest wiatr, jak go mierzymy i jakie są korzyści i zagrożenia tego żywiołu. Nie mogło zabraknąć również ćwiczeń oddechowych. Mali badacze obejrzeli prezentację multimedialną, a pod koniec zajęć bezbłędnie rozwiązali quiz "Co wiesz o powietrzu ?". Na zajęciach tych zdobyli nowe doświadczenia i poszerzyli swoją wiedzę o otaczającym świecie.

D. Goździejewska
Wycieczka klas I-III gim Centrum Hewelianum w Gdańsku


Dnia 24 marca 2017 grupa 51 uczniów z klas II i III gimnazjum wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauki "Hewelianum" w Gdańsku w ramach programu edukacyjnego "Także na Żuławach w każdym drzemie ukryty potencjał".

Młodzież uczestniczyła w ekologicznych zajęciach pt. "Hej ho, H2O" podczas, których mogli samodzielnie zbadać podstawowe parametry wody takie jak: pH oraz zasolenie w różnych próbkach np. wodzie mineralnej czy wodzie ze zbiornika retencyjnego.

Uczniowie poznali również wiele ciekawostek geograficznych podczas zwiedzania interaktywnej wystawy pt. "Dookoła świata".

D. Dymek
Wycieczka klas IV-VI Centrum Hewelianum w Gdańsku


W dniu 23 marca 2017r, grupa uczniów SP, biorąca udział w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu pt. "Także na Żuławach w każdym drzemie ukryty potencjał", uczestniczyła w zajęciach pt. "Hej ho, H2O" w Centrum Hewelianum w Gdańsku.

Nasi uczniowie aktywnie poznawali metody badania wody. Określali pH oraz zasolenie różnych prób wód, naturalnie występujących w przyrodzie.

Po zajęciach laboratoryjnych dzieci zwiedzały wystawę interaktywną pt. "Dookoła świata". Uczniowska ciekawość i aktywność przerosła przewidziane ramy czasu. Musimy więc tam pojechać jeszcze raz!

T. Jakubowska
Wycieczka do Gdańska klas I-III


16 marca uczniowie klasy 3a i 3b pojechali na wycieczkę do Gdańska. Wyjazd ten został zrealizowany w ramach projektu "Także na Żuławach drzemie w każdym ukryty potencjał - rozwijanie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Stare Pole" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pierwszym punktem była wizyta w Centrum Hewelianum, znajdującym się na terenie dawnego Fortu Góry Gradowej. Ten park naukowy to połączenie historii z nowoczesnymi, interaktywnymi i multimedialnymi wystawami. Dzieci uczyły się podstaw fizyki, astronomii, chemii, geografii i ekologii poprzez zabawę, czyli samodzielne przeprowadzanie doświadczeń. Uczniowie brali też udział w zajęciach "Powietrze kontra próżnia", dzięki którym znaleźli odpowiedź na wiele pytań, m.in.: Czym jest powietrze? Co to jest próżnia? Czy gwóźdź zawsze przebije balon? Jak zachowa się piankowy cukierek, gdy zabierzemy mu powietrze? To była fascynująca i niezapomniana przygoda.

Następnie trzecioklasiści odwiedzili Westerplatte. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała zwiedzaniu. Uczniowie zapoznali się z topografią półwyspu i rozmieszczeniem obiektów tworzących w 1939 roku system obrony. Duże wrażenie wywarła na nich roztaczająca się panorama Gdańska, którą ujrzeli u stóp pomnika Obrońców Wybrzeża.

A. Rukat
"WIEM, ROZUMIEM, DZIAŁAM"


Podczas zajęć edukacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania "WIEM, ROZUMIEM, DZIAŁAM" uczniowie klasy IIIB poznawali tajniki energii elektrycznej biorąc udział w projekcie edukacyjnym "Planeta Energii". Uczestnicząc w programie, uczniowie poprzez doświadczenia i zabawę, zdobyli wiadomości na temat energii elektrycznej, źródeł jej powstawania i racjonalnego wykorzystywania. Dzieci wytwarzały prąd przy użyciu cytryn, jabłek i ziemniaków, aby uruchomić zegarek. Wspaniale bawiły się przy użyciu magnesów oraz poznawały zjawisko elektryzowania. Poznały także zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycznych, podczas burzy i w przypadku porażenia prądem. Uczniowie wręczali pracownikom naszej szkoły kolorowe "przypominajki" mające zachęcać do oszczędzania energii elektrycznej.

K. Wiedeńska
Zajęcia edukacyjne z jęz. ang. w kl. II i III


Na zajęciach edukacyjnych z j. angielskiego uczniowie klas II i III wciąż pracują bardzo intensywnie. W ostatnim czasie uczniowie klas II poznali i utrwalili słownictwo związane z owocami, przyborami szkolnymi, zwierzętami żyjącymi na farmie, transportem oraz wykonali własną licencję na dowolnie wybrany środek transportu. Uczniowie klas III utrwalali słownictwo związane z domem oraz uczyli się opisywać pomieszczenia. Ponadto, pracowali z grą "Sentence Maker", dzięki której mieli okazję stworzyć mnóstwo zabawnych zdań oraz uczyli się podawania godzin w j. angielskim.

Podczas zajęć jest czas nie tylko na naukę, ale również na zabawę. Dzieci biorą udział w zabawach przy swoich ulubionych piosenkach, ale również z chęcią poznają piosenki, wprowadzające nowe słownictwo.

J. Nieradka
ZAJĘCIA PROJEKTOWE Z JĘZ. ANG. W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Grudzień był pracowitym miesiącem dla dzieci biorących udział w projekcie edukacyjnym. W ramach zajęć rozwijających z j. angielskiego, uczniowie przyswoili bardzo duży zasób słownictwa związanego z zimą oraz świętami. Na początku miesiąca dzieci uczyły się opisywać pogodę w j.angielskim oraz powtórzyły słownictwo związane z ubraniami. Ponadto, dzieci obejrzały bajki o zimowej tematyce.

Ucząc się słówek związanych ze świętami, uczestnicy zajęć grali w rozmaite gry, np. "Decorate a Christms Tree", polegającą na jak najszybszym odnalezieniu właściwych ozdób choinkowych, "Let's make a snowman", w której każdy musiał stworzyć bałwana, czy "Snowman Bingo!". Oprócz wymienionych gier, dzieci napisały listy do św. Mikołaja, prosząc w nich o wymarzone prezenty, oraz wykonały książeczki pt. "The very hungry reindeer", dzięki którym poznały tradycyjne potrawy świąteczne w Wielkiej Brytanii.

Na zajęciach podsumowujących tematykę świąteczną, dzieci śpiewały i tańczyły do piosenek, tj. "Santa Dance”, "The Dancing Christmas Tree", "S-A-N-T-A" czy "Reindeer Pockey".

J. Nieradka

KÓŁKO MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
"EKOLUDKI OBSERWUJĄ, LICZĄ I POZNAJĄ"
W ramach projektu "Także na Żuławach w każdym drzemie ukryty potencjał" uczniowie klasy II b kółka matematyczno-przyrodniczego „Ekoludki obserwują, liczą i poznają” pogłębiali wiedzę na temat właściwości i tajników wody. Poznali układ krążenia wody w przyrodzie oraz stany skupienia. Wykonywali wiele eksperymentów i doświadczeń. Poprzez gry i zabawy matematyczne doskonalili umiejętność dodawania i odejmowania.

D. Goździejewska

WYCIECZKA NA WYDMY
Odważni i ciekawi uczniowie naszej szkoły, sztormową pogodę pojechali podziwiać cuda natury do Słowińskiego Parku Naturalnego. Przygodę rozpoczęli wędrówką przez wydmowy las do latarni w Czołpinie (najwyżej n.p.m położona latarnia w Polsce). Dalej na wschód droga wiodła przez malownicze wydmy czołpińskie. Przez moment przeżyli piaskową burzę, a potem natura była łaskawsza i blask słońca odbity w górach lśniącego piasku poraził wyobrażenia uczestników wycieczki.

Polskie nadbałtyckie ruchome wydmy - największe i najpiękniejsze w Europie podziwiali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką nauczycielek Doroty Dymek i Teresy Jakubowskiej.

D. Dymek